Plevel je nutné eliminovat již před výsadbou japonských topolů a jeden dva roky po výsadbě. Jde o klíčový prvek ovlivňující úspěch založení matečnic i plantáží. Konkurence v podobě kořenů plevelu vede k rapidnímu zpomalení růstu, tudíž by k prvnímu výraznému výškovému přírustu mohlo dojít po 2 až 3 letech a k první solidní sklizni biomasy po 4 až 6 letech, což je nepříjemné zdržení na cestě k výnosnosti plantáže.

Intenzivní odplevelení nadzemních částí plevele je nutné provádět i v druhém a třetím roce po založení plantáže japonských topolů, což vede ke zvýšení nákladů na údržbu sadby. Na plantážích o velké výměře je bohužel fyzicky nezvládnutelné eliminovat všechen plevel.

Co může způsobit nadzemní plevel japonským topolům?

Nadzemní plevel může v kombinaci s dalšími nepříznivými vlivy, jakými jsou například sucho, pomalé odplevelení apd., způsobit zvýšení ztrát v mladých sadbách – do prvního roku života – do takové míry, že je lepší plantáž rovnou zrušit.

Obvyklá situace vypadá tak, že 2 až 4 týdny po výsadbě nové plantáže RRD, vitální porost plevele uzavře “hradbu“ nad rašícími prýty – 10 až 15 cm vysokými – a ty poté postupně zahnijí. V tento okamžik je velice obtížné řádky odplevelit i ručně, protože jsou prýty špatně rozeznatelné od plevele.

Na špatně udržovaných plochách, kde rostou řizkovance v hustém nárostu plevelů, je jejich růst a produkce biomasy či řízků neekonomický.

Chemická ochrana proti plevelům – Roundup

Chemická ochrana japonských topolů bývá použita jenom velice výjimečně – přípravek tzv. Roundup – a to před vysázením řízků v silně zaplevelené lokalitě. Ve vegetaci je aplikace složitá kvůli zvýšené citlivosti japonských topolů, které jsou na syntetickou chemii citlivější než samotný plevel.

Chemický postřik plevele v blízkosti RRD

Pokud budete muset sáhnout k chemickému ošetření japonských topolů, počínejte si velice opatrně a obezřetně. Postřik v kulturách RRD musí být prováděn s kryty nebo smýkáním knotu zásobovaného Roundupem přímo na rostliny plevele. Účinná aplikace je velice nákladná a při nesprávné aplikaci může dojít ke kontaminaci vodních toků, protože se Roundup na vodní hladině nerozkládá.

Ochrana před plevelem pomocí rostlinné hmoty

Velice šikovné a využitelné opatření u matečnic a menších plantáží, je mulčování sesekanou rostlinnou hmotou, jež vytváří příznivou vlhkost ve vrchni vrstvě půdy a dává k dispozici RRD množství pohotových živin.

Aby mohlo dojít k potlačení plevele, je nutné použít rostlinnou hmotu z dalších ploch. Sesekaná hmota z vlastní plochy nestačí a u trvalých plevelů dochází k zahuštění drnu, a to na silně zaplevelených plochách způsobí značné zpomalení růstu japonského topolu a oddálení první výnosné sklizně biomasy až o 2 roky.

Nejvhodnější způsob ochrany RRD proti plevelům

Sekání a vyžínání je možné hodnotit jako ekologicky nejvhodnější způsob omezování plevelů, protože nejméně narušuje vznikající mikroklima pro organismy – zejména půdní – a dochází k největší akumulaci organické hmoty a živin v půdě. Omezované plevely působí zároveň jako ochrana půdy před možnou erozí.


Informace o ochraně před zvěří.

Více o chorobách a jejich ošetření.